Przewóz osób oraz osób niepełnosprawnych - taksówka | Polityka prywatności
15476
page-template-default,page,page-id-15476,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-13.5,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

Polityka prywatności

Warszawa, 25.05.2018 r.

Polityka Prywatności

DemiTrans Michał Stankiewicz

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych wszystkich osób odwiedzających i korzystających z serwisu www.demi-trans.pl oraz jest odpowiedzią na obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem tych danych i w kwestii swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L119 z 4.05.2016, str.1) tzw. RODO

 

Dane osobowe – zgodnie z rozporządzeniem RODO to wszystkie informacje, które umożliwiają identyfikację osoby fizycznej. Może to być imię i nazwisko, email, dane geolokalizacyjne, identyfikator (id) użytkownika.

 

Korzystając z zarówno z narzędzi strony internetowej www.demi-trans.pl oraz z usług firmy DemiTrans Michał Stankiewicz przekazujesz nam swoje dane osobowe. Dokładamy wszelkiej staranności, aby zasady przetwarzania wszelkich informacji o charakterze danych osobowych były dla Ciebie zrozumiałe. Poniższy dokument przedstawia zasady, na jakich przetwarzamy Twoje dane i jakie prawa w związku z tym Ci przysługują.

 1. Dane Administratora

Administratorem Twoich danych osobowych jest DemiTrans Michał Stankiewicz z siedzibą w Warszawie, ul. Wrzeciono 63a/19, 01-950 Warszawa wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 118-201-10-49; REGON: 361950064

 1. Cel, podstawa prawna oraz okres przetwarzania danych osobowych

 

Cel przetwarzania Podstawa prawna Prawnie uzasadniony cel, jeśli występuje
Archiwizowanie dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Prowadzenie statystyk art. 6 ust. 1 lit. c RODO Posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań co pozwala nam na usprawnienie prowadzonej przez nas działalności
Prowadzenie działań marketingowych własnych usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej art. 6 ust. 1 lit. c RODO Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność
Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy, w szczególności Prawo telekomunikacyjne i Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są jedynie na podstawie posiadanych zgód Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność z wykorzystaniem adresów e-mail i numerów telefonów
Obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego art. 6 ust. 1 lit. c RODO Udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie.
Rozpatrywanie skarg i reklamacji art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Zawarcie i wykonanie umowy, w tym kontaktowanie się z klientem w związku z jej realizacją art. 6 ust. 1 lit. b RODO
Dochodzenie roszczeń
związanych z zawartą umową
art. 6 ust. 1 lit. b RODO Windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych, a następnie egzekucyjnych

Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 1. Odbiorcy danych

Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności:

 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w przypadku wysyłki dokumentów
 • bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń
 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS)
 1. Czas przechowywania

Jako Administrator jesteśmy obowiązani do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne do zachowania zasady rozliczalności.

 1. Dokumenty rozliczeniowe – księgi związane z prowadzeniem dokumentów do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej
 2. Dane dla celów marketingowych : w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania lub w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu do czasu wniesienia sprzeciwu
 3. Dane przekazywane z wykorzystaniem formularza kontaktowego – przez okres 3 lat celem zachowania zasady rozliczalności
 4. Dane zawarte na umowach i pełnomocnictwach – do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy
 1. Informacje o przysługujących Tobie prawach

W związku z przetwarzaniem danych osobowych użytkownikowi (osobie, której dane dotyczą) przysługują następujące prawa:

 1. prawo do uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, dostępu do tych danych oraz ich kopii
 2. prawo do żądania sprostowania tj. poprawienia, uzupełnienia Twoich danych osobowych, jeśli są niekompletne lub nieprawidłowe
 3. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (jeśli np. kwestionujesz prawidłowość przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych, nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych dla realizacji naszych celów, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń bądź wniosłaś/eś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w takim przypadku możesz żądać ograniczenia przetwarzania przez nas tych danych do czasu stwierdzenia czy nasze prawnie uzasadnione interesy są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu)
 4. prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych (jeśli np. Twoje dane osobowe nie są już niezbędne dla realizacji celów, dla których zostały zebrane i przetwarzane)
 5. prawo do przenoszenia danych: W związku z tym, że Twoje dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub umowy masz prawo by otrzymać od nas Twoje dane, które nam dostarczyłaś/eś na podstawie zgody lub umowy.
 6. prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, wskazując jednocześnie na tę szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych objętych sprzeciwem.
 7. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych: W zakresie w jakim Twoje dane będą
 8. przetwarzane na podstawie Twojej zgody masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na czynności przetwarzania dokonane przez nas na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. W przypadku pytań lub uwag związanych z przetwarzaniem danych osobowych w serwisach lub w związku z usługami dostępnymi za ich pośrednictwem można się kontaktować z administratorami danych pod adresem demitrans.stankiewicz@gmail.com. Masz również prawo złożyć skargę do organu zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeśli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza postanowienia rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 1. Bezpieczeństwo przetwarzania i przechowywanie informacji.

Administrator posiada administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia, aby chronić Twoje dane osobowe przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem.

 1. Informacje techniczne – pliki cookies.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to małe pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

– dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

– tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

 1. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)
 2. „Stałe” pliki cookies są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies do czasu ich usunięcia przez Użytkownika

W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki Cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 2. Pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 4. „reklamowe” pliki Cookies, umożliwiające dostarczenie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o och każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies są dostępne w ustawieniach oprogramowania.

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki Cookies zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 1. Postanowienia końcowe

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 25 maja 2018 roku.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.